Projekt „Revitalizace zeleně v okolí kostela – Troubsko“ (2014)

Aktualizace: 20. čvc 2018


A v čem revitalizace zeleně v okolí kostela spočívala? V první fázi byly odstraněny nevhodné dřeviny a nálety zejména podél obvodových zdí hřbitova a na stráni pod kostelem. Následně proběhla výsadba 46 kusů alejových stromů, 88 kusů keřů a 9 kusů prostokořených stromů. Založil se nově nebo se zregeneroval trávník o ploše 0,141 ha. Všechny práce musely být prováděny v součinnosti se zhotovitelem výstavby IV. etapy kanalizace, protože práce na ploše u hřbitova si zřídil IMOS a.s. staveniště pro ukládku zeminy, parkoviště stavebních strojů a staveništěm procházela objízdná trasa.


Revitalizace byla dokončena v listopadu 2014, kdy byl podepsán předávací protokol o dokončení všech prací uvedených ve Smlouvě o dílo uzavření s dodavatele prací – firmou ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.Celkové výdaje na projekt byly ve výši 647.496,10 Kč, z toho činila dotace z rozpočtu EU částku 436.214,10 Kč a spolufinancování ze státních fondů částku 31.158,15 Kč.

SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

SNK Troubsko


 

  • facebook

TROUBSKO

2018 - 2022